Ο Οργανισμός

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) ιδρύθηκε το 1971 και αποτελεί έκτοτε τον κρατικό οργανισμό θεατρικής δραστηριότητας της χώρας. Οι δραστηριότητες του ΘΟΚ περιλαμβάνουν μια πληθώρα συναφών προς τη θεατρική πράξη δράσεων, σε συνεχή και δημιουργική εξέλιξη, οι οποίες πέρα από καλλιτεχνικό χαρακτηρίζονται και από κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό.