Ανακοίνωση | Παράταση στην ημερομηνία υποβολής της πρότασης για το Διαγωνισμό Έργων Τέχνης

9 Απριλίου 2020

Η Ειδική Επιτροπή που έχει εγκαθιδρυθεί από τον Θεατρικό Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), με βάση το Άρθρο 4(1) του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτηρίων με Έργα Τέχνης Νόμου του 2009 (Ν.57(Ι) / 2009), αφού έχει λάβει υπόψιν το Διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ημερομηνίας 8 Απριλίου 2020, αποφασίζει ως ακολούθως:

(α) Να δοθεί παράταση χρόνου στην υποβολή των προτάσεων για τα έργα τέχνης, από τις 22 Απριλίου 2020 στις 25 Μαΐου 2020.

(β) Να τροποποιήσει το άρθρο 8 του Διαγωνισμού για την Τοποθέτηση Έργων Τέχνης στο Νέο Κτήριο του ΘΟΚ

«Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Οι προτάσεις των καλλιτεχνών θα πρέπει να παραδοθούν από τους εκπροσώπους τους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 13:00 μ.μ. στο Φουαγιέ του κτιρίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Θα εκδίδεται ανώνυμη απόδειξη παραλαβής, στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζόμενου που αναφέρεται στην παράγραφο 10 πιο κάτω.»

(γ) Να τροποποιήσει το άρθρο 15 του Διαγωνισμού για την Τοποθέτηση Έργων Τέχνης στο Νέο Κτήριο του ΘΟΚ

«Κριτήρια Επιλογής Έργου

Η τελική ημερομηνία για την επιλογή των έργων είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020. Η Ειδική Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση αναφορικά με την απόφασή της, σε ημερομηνία που θα επιλέξει. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια…»