Βάζεις την ιδέα; Βάζουμε το φουαγιέ!

1 Ιουλίου 2021

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φοιτητές/φοιτήτριες αρχιτεκτονικών σχολών με έδρα την Κύπρο για το σχεδιασμό και την κατασκευή κινητού επίπλου που θα τοποθετηθεί στο φουαγιέ του Κεντρικού Κτιρίου του ΘΟΚ και στο οποίο θα εκτίθενται τα είδη πωλητηρίου του Οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, πέρα από το σχεδιαστικό/τεχνικό κομμάτι, θα αναλάβουν και την επίβλεψη της κατασκευής του επίπλου.

Το έπιπλο πρέπει να είναι πρωτότυπο, εύχρηστο, λειτουργικό, εύκολο στη μετακίνηση, και να αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα του πωλητηρίου (απαραίτητη κρίνεται η πρόβλεψη για ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου, καθώς και ειδική θέση για ταμειακή μηχανή).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες οφείλουν να υποβάλουν τις σχεδιαστικές προτάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή και να τις αποστείλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (βλ. παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση thoc@cytanet.com.cy , μαζί με μια σύντομη περιγραφή (έως 250 λέξεις). Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα συσταθεί γι’ αυτόν ειδικά το σκοπό, και θα είναι οριστικές.

Στον/Στην επιτυχόντα/-ούσα θα δοθεί αμοιβή 800 ευρώ, ενώ το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής του επίπλου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.800 ευρώ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 10 Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οκτώβριος 2021.

* Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Λειτουργό του Τμήματος Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων, κυρία Μαρία Ευσταθίου: 22864300 / 360-361 & thoc@cytanet.com.cy .