Επιχορήγηση Θεατρικής Δημιουργίας: Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ

Ενιαίο σχέδιο χορηγιών που αφορά όλους τους επαγγελματικούς Θεατρικούς Φορείς και Ομάδες. Κρίνει τη θεατρική παραγωγή στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αντιμετωπίζοντας ισότιμα και δίκαια τους δημιουργούς. Μεταξύ άλλων σημαντικών, το Σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην οργάνωση, προσφέρει στήριξη και κίνητρα στους Φορείς/Ομάδες προκειμένου να προσφέρουν θεατρική δημιουργία και μέσω αυτής ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου στην Κύπρο, επιβραβεύοντας μεταξύ άλλων τη σύμπραξη, την ικανότητα προσέλκυσης κοινού, την αποκέντρωση, τον επαγγελματισμό κ.ά. 

 

ΘΥΜΕΛΗ 2020

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου κατόπιν διαβούλευσης με τους Θεατρικούς Φορείς και

• έχοντας ακούσει τις απόψεις και εισηγήσεις

• αφουγκραστεί τις ανάγκες

• έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα των Φορέων, του Οργανισμού, του ρυθμιστικού  πλαισίου και του Θεατρικού πεδίου

ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2019 το ΘΥΜΕΛΗ 2020, με υποβολή αιτήσεων ανά εξάμηνο.

Η επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 2 Απριλίου 2020 για παραγωγές με πρεμιέρα και υλοποίηση μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

 


Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην Τ.Θ. 24658, 1302 Λευκωσία, είτε να παραδίδονται ιδιοχείρως στα γραφεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, ή, νοουμένου ότι είναι δακτυλογραφημένες και υπογραμμένες, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο thymele@thoc.org.cy.
 
Όπως επισημαίνεται και στο Έντυπο Όρων και Κριτηρίων του Σχεδίου, τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό υπόκεινται στην έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσα από τον προϋπολογισμό του ΘΟΚ. Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής του κονδυλίου, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επανακαθορισμού του αριθμού των προτάσεων που θα επιχορηγήσει ή/και του ύψους των ποσών που θα κατανείμει.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και για διευκρινίσεις  μπορούν να επικοινωνούν με τo Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ, τηλ. 22864320-1 ή ηλεκτρονικά στο thymele@thoc.org.cy.


Σχετικά έγγραφα